Organizátor

Akce jsou nevýdělečné a jsou organizovány soukromou osobou:
Michal Martinásek, Vacínovská 831/2, 158 00, Praha 5.

Akce

Akcí se rozumí událost s předem naplánovaným programem. Obsah a místo konání akce vybírá organizátor. Součástí programu je vzájemné představení účastníků. Účast na veškerém programu akce je pro účastníky dobrovolná a účastník může kdykoliv z akce odejít či se neúčastnit některé části programu.

Pokud je na akci požadován poplatek, slouží pouze k pokrytí nákladů spojených s organizací akce (zaplacení vstupného, pronájmu vybavení, ubytovacích poplatků, úhradu spotřebovaného materiálu apod.) a neslouží k vytvoření zisku pro organizátora.

Organizátor neručí na akci za zdraví nebo majetek účastníků ani neručí za škody nebo újmy, které by svým chováním účastník způsobil sobě nebo jiným účastníkům nebo třetím osobám. Akce končí oznámením konce akce organizátorem účastníkům nebo odchodem účastníka z akce.

Organizátor si vyhrazuje právo sestavit účastnickou skupinu na akci výběrem z přihlášených účastníků způsobem, který směřuje k naplnění zamýšleného průběhu a cílů akce (zejména s ohledem na vyváženost skupiny, bezpečnost a praktickou proveditelnost akce) a tedy například nepřijmout všechny přihlášky, pokud je to pro naplnění těchto záměrů vhodné.

Podmínky účasti

Podmínkou účasti na akci je dosažení věku 18 let, pokud není přímo řečeno jinak. V případě, že je konkrétní akce otevřená i dětem, je jejich účast možná pouze za přítomnosti zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, která nese plnou zodpovědnost za dítě na akci. Organizátor nepřebírá žádnou zodpovědnost za účast a zdraví dětí na akcích.

Účastník nesmí být pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Po dobu konání akce se účastník musí chovat slušně a dle dobrých mravů a řídit se pokyny organizátora, zejména je povinen dbát o bezpečnost svou i ostatních. Účastník se musí zaregistrovat na akci prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webových stránkách www.putovanikrajinou.cz nebo na www.fb.com/putovanikrajinou a dále u akcí, které nesou náklady, musí uhradit účastnický poplatek v termínu daném organizátorem.

Přihlášením na akci účastník souhlasí s těmito podmínkami.

Podmínky odhlášení z akce

Pokud je akce zpoplatněna, tak se z ní účastník může odhlásit nejpozději 30 dní před termínem konání akce a to písemně (e-mailem na info@putovanikrajinou.cz). V tom případě mu bude účastnický poplatek vrácen na jeho bankovní účet. V případě pozdějšího odhlášení účastnický poplatek propadá a účastník nemá právo požadovat jinou náhradu.

Zrušení akce organizátorem

Organizátor si vyhrazuje právo akci odvolat. V takovém případě uvědomí účastníky nejpozději 12 hodin před konáním akce vhodnou formou (e-mail, SMS, telefon). V tom případě bude účastnický poplatek vrácen, nebo může být využit na uhrazení jiné naší akce. Z důvodu vyšší moci (živelná katastrofa atd.) může být akce zrušena i méně než 12 hodin před začátkem.

Vyloučení účastníka z akce

Organizátor má právo vyloučit účastníka z akce v případě nesplnění kterékoli z podmínek účasti obsažených v těchto podmínkách. Účastník může být vyloučen i v případě nevhodného či neslušného chování a porušení zákonných norem nebo při porušování pravidel zajišťujících bezpečnost akcí.

Ochrana osobních údajů dle směrnice GDPR (23.5.2018)

I. Správce osobních údajů

Soukromá osoba Michal Martinásek, Vacínovská 831/2, 158 00, Praha 5, provozovatel webových stránek www.putovanikrajinou.cz prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

II. Osobní údaje a jejich zpracování

Při přihlášení k odběru novinek na www.putovanikrajinou.cz vyžadujeme tyto osobní údaje: jméno, e-mailovou adresu

Při přihlášení na naši akci prostřednictvím webových stránek, emailu, nebo osobního kontaktu můžeme vyžadovat tyto osobní údaje: Jméno a Příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, rok nebo datum narození, upřesnění zdravotního omezení, případně další údaje nutné pro praktické a bezpečné pořádání akce.

Dále mohou být na akci pořizovány fotografie zúčastněných osob. Případné využití fotografií pro marketingové účely podléhá souhlasu účastníků.

III. Zabezpečení osobních údajů

Všechny osobní údaje jsou uloženy v elektronické formě na zabezpečených zařízeních a přístup k ním mají pouze pověřené osoby.

IV. Účel zpracování osobních údajů

Organizování akcí, na které se přihlašujete a zasílání údajů před a po akci.
Zasílání marketingových údajů a pozvánek na naše další akce.
Vaše údaje nebudou bez Vašeho souhlasu předány třetí straně kromě případů, kdy se na organizaci akcí podílí další konkrétní spoluorganizátoři (jejich jména vám budou v takovém případě oznámena).

V. Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme standardně na dobu neurčitou, ale budou smazány nejpozději do 30 dnů od Vaší případné žádosti o jejich smazání. Údaje sami smažeme v případě, že již nevidíme důvod pro jejich možné budoucí využití, nebo pokud nám jejich archivaci neukládá zákon.

VI. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Správce může pro zpracování údajů využít zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je tedy každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo s pověřením, či zmocněním správce zpracovává osobní údaje. V těchto případech je smluvně i zákonem garantována stejná ochrana Vašich údajů, jako je tomu ze strany strany správce. Zpracovatele obvykle využíváme na technické zpracování, uložení, archivaci či zálohování dat, nebo marketingovou komunikaci.

Zpracovatelé:
Facebook; Menlo Park, Kalifornie, USA
Google Ireland Ltd.; CRN: 368047
Microsoft; Redmond, Washington, USA
WEDOS Internet, a.s., IČO: 28115708
Život trochu jinak z.s., IČO: 22834401

Vaše osobní údaje mohou být postoupeny subjektům veřejné správy a státním orgánům, pokud to dovoluje nebo nařizuje zákon.

VII. Práva subjektu údajů

Můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o tom, jaké Vaše osobní údaje evidujeme a zpracováváme.

V případě, že se domníváte, že Vaše údaje nezpracováváme náležitě a v souladu se zákonem a směrnicí GDPR, můžete požádat o vysvětlení, nebo nápravu tohoto stavu, zejména můžete požadovat blokaci osobních údajů, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány.